فناوری نوین کشاورزی

فناوری نوین کشاورزی 

عملیات کشاورزی که ماشینهای مدرن برای آنها استفاده می شود متنوع است. در سطح تولید محصولات زراعی ، عبارتند از:

حمل و نقل
ذخیره سازی
پردازش پیش نمایش
دست زدن به بقایای محصولات زراعی قبلی
کاشت ، کاشت و پیوند پرورش
خاکورزی اولیه و ثانویه خاک
توزیع کود و کاربرد کود
کنترل آفات
برداشت
زه کشی
آبیاری
و


در گذشته، حیوانات منبع اصلی انرژی در کشاورزی بودند. بعداً ، قدرت بخار اهمیت پیدا کرد. پس از جنگ جهانی اول تراکتورهای بنزینی متداول شدند و بعدا موتورهای دیزلی به دنبال آن رفتند. در کشورهای توسعه یافته، تعداد کارگران مزرعه کمتر شد، در حالی که به دلیل استفاده از ماشین آلات، تولید مزرعه همچنان در حال افزایش است.
استفاده از ماشین آلات در کشاورزی و فناوری برای افزایش تولید و کیفیت بازده کشاورزی، کشاورزی را متحول کرده است. در این نسل، کشاورزانی که با استفاده از ابزارهای سنتی کشاورزی، سلامتی و وقت خود را هدر می دهند. تراکتور که زمانی به عنوان یک نبوغ تکنولوژیکی در زمینه بخش کشاورزی بود، اکنون خبری قدیمی است.
قدرت ماشین آلات مدرن مزرعه صنعت کشاورزی را به خوبی تغییر داده است.